Prédikációk

ApCsel 4.32-35

1Jn 5.1-6

Mk 16.9-15

Jn 21.1-14

Lk 24.35-48